wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Marki w OUTLECIE

ARYTONBASLERCOCCINELLEELISABETTA FRANCHILAUREN RALPH LAURENLIU JOMARELLAPINKOSEVENTY-Sergio Tegon

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://mwbutik.pl/outlet
 
§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego http://mwbutik.pl/outlet i w szczególności reguluje: 
        a/ warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
        b/ warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
        c/ zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
        d/ zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Definicje użyte w Regulaminie:
a/ Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem http://mwbutik.pl/outlet
b/ Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – MW Butik Małgorzata Wójcik,
Piotr Wójcik spółka cywilna z siedzibą: 33-100 Tarnów, ul.Katedralna 2,NIP8733255415,
c/ Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
d/ Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e/ Towar– towar oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,
f/  Cena - cena brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, bez uwzględnienia Kosztów dostawy Towaru. Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
g/ Dostawca – profesjonalna firma kurierska współpracująca  ze Sprzedawcą,
h/ Koszt dostarczenia Towaru – opłata za dostawę Towaru do Klienta, 
i/  Zamówienie - zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
j/ Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia, Usługa Newsletter.
k/ Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta na podstawie kompletnego formularza rejestracyjnego.
1.3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 
kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
1.4. Promocje dla posiadaczy Kart Stałego Klienta Sprzedawcy nie podlegają łączeniu z promocjami Sklepu internetowego. Posiadaczom Kart Stałego Klienta Sprzedawca  nie udziela rabatów wynikających z promocji dla posiadaczy Kart Stałego Klienta z wyłączeniem sytuacji, gdy taka promocja skierowana jest także do Klientów Sklepu.
1.5. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail biuro@mwbutik.pl natomiast korespondencję pocztową należy kierować na adres:
                                                                                 MW Butik s.c.
                                                               ul. Katedralna 2, 33-100 Tarnów

1.6.  Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
1.7. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne  od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.
1.8.  Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe.
 
§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną:
 
2.1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:
a/ Usługa Konto Klienta:
* Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta K
lienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji Klienta.
** Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym 
właściwych danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
*** Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za
pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie.
**** Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.
b/ Usługa Newsletter:
* Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w
momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie w którym klient zaznaczył stosowne pole w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
** Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas 
nieoznaczony.
2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
a/ Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili.Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
b/ Wypowiedzenia umowy można dokonać też poprzez przesłanie odpowiedniego 
oświadczenia na adres mailowy biuro@mwbutik.pl lub też pisemnie na adres wskazany w pkcie 1.2.a.
c/ Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez U
sługodawcę wypowiedzenia.
d/ Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 
§3 Zawarcie umowy sprzedaży
 
3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a/ złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego;
b/ złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";
3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega na
dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego, wyboru sposobu dostawy i zapłaty.
3.4. W trakcie składania zamówień Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie oraz potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.
3.5. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z 
obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
3.6. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
3.7. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 2 dni roboczych przestaje go wiązać.
3.8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wi
adomością mailową przez co Umowę sprzedaży uważa się za zawartą
3.9. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować wyłącznie po uprzednim kontakcie mailowym ze Sprzedawcą
3.10. Zamówienia realizowane są w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.
3.11. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
3.12. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności przelewem na konto Sprzedawcy bądź wyboru 
opcji  płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie Sprzedawca anuluje  zamówienie.
 
§4 Zasady płatności i dostawy.
4.1 Płatność.
a/ Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w  zamówieniu
cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
b/ Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich obejmującą również należny podatek od towarów i  usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
c/ Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
   - płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy
   - płatność za pośrednictwem systemu płatności internetowych- przelewy24
   -płatność w siedzibie Sprzedawcy przy wyborze opcji „Odbiór osobisty”

d/ Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.2. Dostawa
a/ Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w c
iągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
b/ Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 c/ W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy.
 d/ Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy towaru i nie powinien przekroczyć 14
dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 e/ Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
 f/. W przypadku uszkodzenia przesyłki przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie ustalić protokolarnie 
stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 g/ W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca drogą mailową poinformuje Klienta o możliwym terminie odbioru Towaru.
 
§ 5 Dane osobowe
 
5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego (Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
5.2. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży.
5.4. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich  usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres mailowy biuro@mwbutik.pl lub korespondencyjnie na adres:
       MW Butik s.c.
       ul. Katedralna 2, 33-100 Tarnów

 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
a/ Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
b/ W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Towaru z Umową sprzedaży lub jeśli posiada on wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę drogą mailową na adres mailowy: biuro@mwbutik.pl oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:
          MW Butik s.c.
          ul. Katedralna 2, 33-100 Tarnów

c/ W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości o reklamacji  informacji:  adres e-mail,  rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
d/ Dla ułatwienia procedury reklamacji towaru Sprzedawca udostępnia Klientowi formularz reklamacyjny.

6.2. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
6.3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.
 
§ 7 Odstąpienie od umowy
 
7.1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu         umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4 i 7.5 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach         zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
7.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. 
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
7.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
7.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową. 
7.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
7.7. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.
7.8. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
7.9. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 
8.1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 
8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku. 
8.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 
8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
 
§ 9 Informacje dodatkowe
 
9.1. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
9.2. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami. 
9.3. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. 
9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 10. Zmiany w regulaminie
 
10.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
10.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianie), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
10.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
10.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
10.5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl